iş güvenliği

warning: Creating default object from empty value in /home/yapi/domains/yapirehberim.org/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Güvenlik AğlarıYüksekten düşmeye karşıtoplu koruma önlemleri olarakkoruma ağlarının kullanılmasıdurumda aşağıdaki hususlaradikkat edin:
• Sadece test edilmiş,standartlara uygun ve hasargörmemiş koruma ağlarınıkullanın.
• Güvenlik ağlarını sadecetaşıma gücü uygun yapıbölümlerine sabitleyin. (1).
• Güvenlik ağları içinkullanma kılavuzunu işyerindebulundurun.
• Güvenlik ağlarını sabitlerkenaşağıdaki şartları göz önündebulundurun:
– Koruma ağının ağ üzerinedüşme sonrası kenarbölgelerindeki deplasmanyüksekliğinin azami 3,0 molmasına (H1)
– Diğer bölümlerde ağındeplasman yüksekliğinin azami6,0 m olmasına. (H2)
• Ağ üzerine düşme sonucuzemine veya alttaki bir nesneyeçarpmamak için güvenlikağlarının zorlanmalar sonucudeplasman yapacağını gözönünde bulundurun. (3)
• Güvenlik ağı olarak gözenekaraları uygun olan ağları seçin.

Beton Pompaları ve Dagıtma KollarıKurulum
• Beton pompasını ve dağıtım kolunu
zemine sağlam yerleştirin.
• Yük dağıtan altlıklar kullanın . (1)
• İnşaat kazısı eğimleri ve kazı
kenarları ile arada yeterli güvenlik
mesafesi bırakın. (2)
• Elektrik hatlarıyla arada yeterli
güvenlik mesafe bırakın.
İşletme
• Araç sürücülerini ehliyetli ve bu alanda eğitimli kişilerden seçin.
• Güvenlik sistemlerini etkisiz hale getirmeyin.
• İşletme güvenliğini tehlikeye atabilecek arıza anında aracın çalışmasını hemen
durdurun.Tüm çalışan destek ünitelerini durdurun ve beton nakil sistemindeki basıncı
kesin.
• Yer değiştirme sırasında uzatılmış kolla birlikte hareket etmeyin. Dengeyi, kol
uzunluğunu ve kol ağırlığını göz önünde bulundurun.
• Dağıtım kolunu işletme talimatında belirtilenden daha fazla uzatmayın. Hortum
uçlarına uzatma takmayın.
Kurulum

Tırmanma Merdivenleri


Tırmanma emniyeti
• Tırmanma merdivenlerinde yüksekten
düşmeyi engelleyici ve emniyet kemerinin
bağlanabileceği tırmanma emniyet
rayları ya da emniyet halatları kullanın.
Tırmanma emniyet raylarını ya da
emniyet halatlarını merdiven üzerinde
çalışan işçinin emniyetli şekilde hareket
edilebileceği şekilde sabitleyin. (2)
• Tırmanma emniyeti için uygun emniyet
kemeri (paraşüt tipi) kullanın. (3)
• Geçmeli ya da tırmanmalı kalıp işlerinde
kullanılan tırmanma merdivenlerinde
yüksekten düşmeye karşı güvenlik
önlemleri alın.
• Tırmanma merdivenlerinde dinlenme
yerleri bulunmasını sağlayın.
• Dinlenme yerlerini yerinden çıkamayacak şekilde sağlamlaştırın ve düzenli
şekilde kontrol edin.


Tırmanma düzenekleri
• Kule ve baca inşaatlarında sadece yüksekten düşmeye karşı korumalı tırmanma
düzeneklerini kullanın. (1)

Yükseltilebilir Çalışma Platformları


Kurulum
• Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp - takılabilir iş ekipmanlarını,
zemin özelliklerini de dikkate alarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam
ve kararlı bir şekilde kurulmasını ve kullanılmasını sağlayın.
Kullanım
• Çalışma platformlarını aşırı yüklemeyin.
• Zemin özelliklerine göre uygun paletli ayaklar ve yükü dağıtan takoz altlıklar
kullanın.(1)
• Ekipman üzerinde, ekipman çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak
devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulundurun. (2)
• İşe başlamadan önce, platform üzerindeki yüksekten düşmeyi engelleyici
güvenlik sistemlerinin varlığından emin olun.(3)
• Ekipmanın kullanım alanı içerisinden geçen elektrik hattının gerilimini kestirin,
bu mümkün değilse bariyerler veya ikaz levhalarıyla ekipmanın elektrik hattından
uzak tutulmasını sağlayın.

Asma İskelelerGenel
• Asma iskelelerin aşağı ve yukarı hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve
vinçlerin, kullanmaya elverişli olduklarına ilişkin belgeler yetkili teknik elemanca
kullanılmaya başlamadan önce düzenlenmiş olmasını sağlayın ve bu belgeleri
işyerinde saklayın.
Kurulum
• Asma iskeleyi, iş sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı kalacak
şekilde tespit edin. İskeleyi işletme talimatına ve statik hesaplamalara uygun olarak
yerleştirin. (1)
• Asma iskelelerde kullanılacak kanca, çengel ve benzerlerinin ağızlarını, güvenlik
mandalı veya uygun güvenlik tertibatı ile kapatın. (4)
Periyodik kontrol
• Tüm kaldırma araçları her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından
kontrol edilecek, ayrıca yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle
kontrol edilecektir.

Konsol İskeleler


• İskele kurulumunu sadece yetkili kişi gözetiminde ve bu iş için eğitilmiş işçilerle
yapın.
• Konsol mesafesine ve konsol taşıyıcı sistemlerine gerekli statik hesaplamaları
yaparak karar verin.(1)
• Çalışma platformlarının tam dolu olmasına özen gösterin.(2)
• Konsol iskeleyi kayma ve devrilme tehlikesine karşı sağlamlaştırın. (3)
• Konsol ayaklarını duvar açıklıklarında tahta kirişlere veya çelik taşıyıcılara
dayandırın.(4)
• Çalışma platformunun etrafına düşme tehlikesine karşı korkuluk sistemleri
yerleştirin.(5)
• Geçme kancalarının kazara çıkmalara karşı güvenli olmasını sağlayın.(6)
• Konsol iskelelerin üzerinde malzeme depolamayın.
İskele Sökümü:
• İskelelerin sökülmesine en üst kısımdan başlayın.
• İskelelerin bina bağlantılarını iskele elemanlarının alınmasından sonra ve
yukarıdan aşağıya sırayla sökün.

Mobil İskeleler


• Mobil iskeleleri dayanıklılık ve
taşıyacağı yükler bakımından yeterli
sağlamlıkta ve uygun malzemeden
imal edin.
• Mobil iskelelerde, bacakları veya
taşıyıcı orta kirişleri eksiz olarak
yapın.(1)
• Mobil iskele bacaklarını, düzgün
ve sağlam yerlere oturtun.(2)
• İskeleyi çapraz bağlantı
elemanları ile sabitleyin.(3)
• Çalışma platformunun etrafına
düşme tehlikesine karşı korkuluk
sistemleri yerleştirin.(4)
• Çalışma platformlarına ulaşım
için sadece merdiven kullanın.(5)
• Çalışma platformlarının tam dolu
olmasına özen gösterin.(6)
• Çalışma platformlarını aşırı
yüklemeyin.

Cephe İskeleler

http://yapirehberim.org/files/cephe iskele.PNG

Genel
• İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse veya seçilen iskelenin
sağlamlık ve dayanıklılık hesabı yapılmamış veya yapılan hesaplar tasarlanan
yapısal düzenlemelere uygun değilse bunların sağlamlık ve dayanıklılık
hesaplarını yapın.
• Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak
kurma, kullanma ve sökme planını uzman bir
kişiye yaptırın. Bu plan iskele ile ilgili detay
bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir.

Kurulum
• İskelenin taşıyıcı elemanlarının kaymasını;
taşıyıcı zemine sabitlenerek, kaymaz araçlar kullanarak veya aynı etkiye sahip
diğer yöntemlerle önleyin ve yük taşıyan zeminin yeterli sağlamlıkta olduğundan

Koruma İskeleleri


• Çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerini
uygun korkuluklarla donatın.
• Bu korkuluklar aynı zamanda dengesini kaybetmiş bir işçinin düşmesine engel
olabilecek sağlamlıkta yapılmalıdır.
• Çalışma zorluklarından dolayı kenar koruma bulunmuyorsa bunun yerine
düşecek kişiyi korumak amacıyla koruma iskeleleri kullanın.
• Tehlikeyi azaltmak için düşme kenarı ve iskele zemini arasındaki yükseklik
farkını en aza indirmeye çalışın.
• Düşme kenarı ve iskele zemini (dayamalı iskele, kollu iskele) arasındaki azami
yükseklik farkının 3,0 m’ den fazla olmamasını sağlayın.
• Zemin genişliği düşme yüksekliğine göre değişmekle beraber her durumda en
az 0,90 m olmasını sağlayın.(1)

Hareketli Çalışma İskeleleri


Kurulum ve Kullanım
• Hareketli çalışma iskelelerini sadece
uzman bir kişi gözetiminde kurun, sökün
veya değiştirin.
• İskeleleri varsa üreticinin kullanma
kılavuzuna göre kurun ve kullanın.
• İskele platformlarına çıkış için iskele
yapısında iç merdivenler bulundurun. (3)
• Hareketli çalışma iskelelerini bina/
inşaat bölümlerine geçiş amaçlı
kullanmayın.
• Hareketli iskelelerin kenarlarında
yüksekten düşme riskini engelleyici
koruma korkulukları bulundurun.(1)
• Hareketli iskeleleri kullanımdan önce
uzman bir kişiye kontrol ettirin.
• İskele azami yükleme sınırına uyun.
• Hareketli iskeleleri sadece düz,
dayanıklı ve engelsiz zemin üzerinde
hareket ettirin.
• İskele tekerlekliklerini kullanıma
başlamadan önce fren koluyla sabitleyin.
(2)
• İskeleyi hareket ettirmeden önce iskele
üzerinde açıkta duran malzemelerin
düşmesini engelleyici güvenlik önlemlerini
alın.

Açmalı Merdivenler

• Hasar görmüş merdivenleri kullanmayın .(Örn. Kırılmış, kenar kirişi, merdiven
basamağı; yamulmuş ve bükülmüş metal merdivenler).
• Kirişleri, basamakları ve yanakları kırılmış ahşap merdivenleri kullanmayın.
• Ahşap merdivenleri kötü hava koşullarına ve sıcaklık değişikliklerine uygun
depolayın.
• Açmalı merdivenleri sağlam yerleştirin. Zemin içine çökmeye ve devrilmeye
karşı önlem alın.
• Yeterli yükseklikte merdiven hazırlayın.
• Ayakları açılmaya karşı emniyetli merdivenleri kullanın.
• Ayrılmayı önleme emniyetinin bulunmasına özen gösterin.(1)
• Açmalı merdivenleri yaslamalı merdivenler gibi kullanmayın.
• Normal merdivenler üzerinde
ve eğimli yerlerde sadece uzatmalı
merdivenler kullanın.(2)
• Uzatılan her kiriş iki yerden
sürgülenerek sabitlenmelidir. Sürgülerin
ara mesafesini montaj kılavuzuna göre
belirleyin.
• Açmalı merdivenlerin üzerinden

Şantiye Yolları

• Yolları, çalışanların her türlü koşullarda rahatça hareket edebileceği şekilde
düzenleyin.
• Yolların yüzeyi düz olmalı, kayma tehlikesi olmamalıdır.
• Kot farkı olan yerlerde merdiven ya da köprü bağlantısı kullanın.
• İnşaat çukurları ve kazı alanlarının üzerindeki köprü bağlantılarını, kenar
korkuluğu olacak şekilde düzenleyin.
• Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımları açıkça sınırlandırın ve buralara görünür
şekilde yazılmış uyarı levhaları koyun.
• Tehlikeli kısımları gece kırmızı ışıkla aydınlatın.
• Eğime göre basamak koyun.
• Gün ışığı yetmiyorsa yolları aydınlatın.
• Yolları ve acil çıkışları boş bırakın.
• Yollara kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek
şekilde malzeme istif etmeyin ve araçları gelişigüzel yerlere bırakmayın.
• İnşaat yollarının planlanması ve yapımı esnasında , inşaat çukurları ve kazı
çukurlarının kenarına belirli bir mesafe koyun.

Çalışma iş güvenliği

Kazı işleri


• Belediye sınırları içinde meskun bölgelerde, yapı kazılarına başlamadan önce
yapı alanının çevresini uygun bir malzeme ile koruma altına alın ve bunları
yapının bitimine kadar bu şekilde koruyun.
• Kazı işlerinin yapılacağı yerlerde; elektrik kabloları, gaz boruları, su yolları,
kanalizasyon ve benzeri tesisatın bulunup bulunmadığını önceden araştırın ve
duruma göre gerekli tedbirleri alın.
• Kazıların her bölümünü sorumlulara her gün en az bir defa kontrol ettirin
ve çalışılmasında bir sakınca olmadığı sonucuna varılırsa işe devam edin,
çalışılmasında sakınca olduğu anlaşılırsa sakınca giderilinceye kadar işi
durdurun.
• Kazı işlerini genellikle, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile
orantılı bir şev vermek suretiyle yapın.
• Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve
konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü

İçeriği paylaş